Biblioteka Archiwum Państwowego w Siedlcach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15 lutego 2021

jest biblioteką naukową, przeznaczoną dla użytkowników korzystających z zasobu Archiwum. Księgozbiór, którego najstarsze publikacje pochodzą z XIX w., liczy ogółem 8710 woluminów, wydawnictw zwartych i ciągłych (stan na 31 XII 2020 r.). 

Biblioteka Archiwum Państwowego w Siedlcach jest biblioteką naukową, przeznaczoną dla użytkowników korzystających z zasobu Archiwum. Księgozbiór, którego najstarsze publikacje pochodzą z XIX w., liczy ogółem 8710 woluminów, wydawnictw zwartych i ciągłych (stan na 31 XII 2020 r.). Zbiory biblioteki są uporządkowane, ułożone zgodnie z uniwersalną klasyfikacją dziesiętną. Specyfika instytucji, jaką jest archiwum, znajduje odzwierciedlenie w profilu gromadzenia księgozbioru. Biblioteka gromadzi publikacje z zakresu historii Polski, historii powszechnej, nauk pomocniczych historii, genealogii, heraldyki, sfragistyki, paleografii oraz archiwistyki, chronologii, genealogii i geografii historycznej. Szczególnie interesujący i bogaty jest zbiór wydawnictw heraldycznych, zwłaszcza herbarzy, wykorzystywanych w badaniach genealogicznych, m.in. herbarze K. Niesieckiego, A. Bonieckiego i S. Uruskiego oraz Złota księga szlachty polskiej T. Żychlińskiego. Część księgozbioru stanowią encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe, bibliografie, wydawnictwa informacyjne i źródłowe oraz przewodniki po zasobach archiwów. Wśród wydawnictw poświęconych archiwistyce zgromadzono opracowania szczegółowe z teorii i metodyki archiwalnej, archiwoznawstwa, archiwalne słowniki, bibliografie, przewodniki i informatory pozyskane z innych archiwów, słowniki rzeczowe, w tym Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. W zbiorach Biblioteki znajdują się również XIX w. wydawnictwa prawno-ustrojowe (głównie dotyczące Królestwa Polskiego – „Dzienniki Praw Królestwa Polskiego”) oraz czasopisma historyczne i publikacje źródłowe m.in. przedwojenne regionalne czasopisma: „Głos Podlaski”, „Głos Podlasia”, „Gazeta Podlaska”, „Nowa Gazeta Podlaska”,* „Życie Podlasia”*, „Ziemia Siedlecka”, „Placówka” oraz pojedyncze numery „Gazety Zarządu Miasta Siedlce” (z 1922 r, 1929 r., 1933 r.). Ze szczególną starannością gromadzone są publikacje dotyczące dziejów Mazowsza, pozyskiwane głownie z wymiany oraz darów. Biblioteka zgromadziła publikacje z zakresu archiwistyki i archiwoznawstwa przekazywane przez NDAP, archiwa należące do państwowej sieci archiwalnej, instytucje i stowarzyszenia (m.in. Centralne Archiwum Wojskowe, Instytut Pamięci Narodowej).

Biblioteka siedleckiego Archiwum nie jest biblioteką publiczną. Prawo do korzystania z jej zasobu mają użytkownicy Archiwum, pełni ona także funkcję księgozbioru podręcznego dla pracowników instytucji. Zasób biblioteczny udostępniany jest w Czytelni Archiwum. Czytelnikom indywidualnym nie są wypożyczane książki na zewnątrz.

Księgozbiór biblioteki jest stale wzbogacany o nowe publikacje, w drodze zakupów, jak również darów od różnych instytucji i osób prywatnych.

 

 

*„Nowa Gazeta Podlaska” – tygodnik wydawany w Siedlcach, od grudnia 1931 do kwietnia 1934; kolejnymi redaktorami gazety byli: Tadeusz Gorczak, Michał Wierzejski, Tadeusz Zemlich.

*„Życie Podlasia” – tygodnik społeczno-gospodarczy, wydawany w Siedlcach od maja 1934 r. do wybuchu II Wojny Światowej. Powstał z połączenia „Nowej Gazety Podlaskiej” – tygodnika społecznego, oświatowego, gospodarczego i politycznego i „Ziemi Siedleckiej” – pisma poświęconego zagadnieniom społeczno-gospodarczym Podlasia. Zarówno „Nowa Gazeta Podlaska” jak i „Ziemia Siedlecka” wywodziły się ze wspólnego podłoża ideologicznego, więc postanowiono dokonać połączenia obu czasopism – dokładnie 1 maja 1934 r. doszło do oficjalnej fuzji. Redaktorem naczelnym nowo powstałego czasopisma został Tadeusz Zemlich. W 1936 r. doszło do konfliktu w redakcji czasopisma i od tego czasu ponownie zaczęła ukazywać się „Ziemia Siedlecka”, oczywiście nadal, niezależnie od niej ukazywało się „Życie Podlasia”.

„Życie Podlasia”, jako regionalne czasopismo, starało się głównie nawiązywać do lokalnych zdarzeń, ale także starało się jak najszerzej opisywać potrzeby miejscowej ludności. W tekstach możemy również dostrzec próbę opisu nie tylko regionalnych wydarzeń, ale również zagadnień dotyczących ogólno-państwowego interesu. Na pierwszy plan wysuwają się artykuły opisujące stosunki polsko-niemieckie, które opisywały różnego rodzaju aspekty polityczne. Częstotliwość takich publikacji uzależniona była od wydarzeń, które
w ówczesnym czasie dawały dość duży wydźwięk.

Źródło:

http://www.mbp.siedlce.pl/index.php?p1=podstrony&kat=onas&id=10

https://mbp.org.pl/tygodnik_przedwojenny_%E2%80%9Ezycie_podlasia%E2%80%9D_id_6_1472.html

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-15
Data publikacji:2021-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4543